نام اختصاصی

بایو بیسیکس من

نام عمومی

مولتی ویتامین و مینرال برای آقایان

موارد مصرف و کاربرد
  • تامین کننده ریزمغذی های مورد نیاز روزانه آقایان
  • افزایش استقامت و پایداری
  • تقویت سیستم ایمنی
  • افزایش انرژی ، توانایی و قدرت انجام کار
  • بهبود سلامت عضلات ،سوخت و ساز بدن و خستگی
  • بهبود قوای جنسی و کیفیت اسپرم
مواد تشکیل دهنده

ویتامین آ 667 IU/ ویتامین دی 3 300 IU/ ویتامین ای 26.82 IU/ ویتامین ب1- 1.2 میلی گرم/ویتامین سی 80 میلی گرم/ ویتامین ب3- 19 میلی گرم/ویتامین ب5- 5 میلی گرم/ویتامین ب6- 1.4 میلی گرم/ فولیک اسید 200 میکروگرم/ ویتامین ب12- 2.4 میکرو گرم/ ید 150 میکروگرم/ منیزم 56.25 میلی گرم/ کلسیم 200 میلی گرم/ بیوتین 30 میکروگرم/ ویتامین کا 75 میکروگرم/ روی 20 میلی گرم/آهن 14 میلی گرم/ مس 1 میلی گرم/ منگنز 2 میلی گرم/ سلنیوم 100 میکروگرم/ کرومیوم 35 میکروگرم/ مولیبدون 50 میکروگرم

عملکردهای فارماکولوژی و فارماکوکینتیک محصول

ویتامینA :در فرم رتینال براي عملکرد طبیعی شبکیه چشم بخصوص جهت تطابق دید در تاریکی ضروري است .همچنین این ویتامین ممکن است کوفاکتور واکنش هاي بیوشیمیایی باشد.

ویتامینD3 :این ویتامین براي جذب کلسیم ،فسفر و استحکام اسکلت ضروري است. ویتامین D همراه با هورمون پاراتیروئید و کلسی تونین غلظت سرمی کلسیم را (با تغییر سطح کلسیم و فسفات خون در زمان نیاز و انتقال کلسیم از استخوان) تنظیم می کند. این موضوع باعث حفظ عملکرد عصبی-عضلانی و روندهاي سلولی متنوع دیگر(مانند سیستم ایمنی و ساخت انسولین) می گردد.

ویتامینE :این ویتامین یک آنتی اکسیدان است که از PUFAs در غشاها و دیگر ساختارهاي سلولی مهم در برابر رادیکال هاي آزاد و محصولات اکسیداسیون محافظت می کند.

ویتامین C : براي ساخت کلاژن و دیگر اجزاء تشکیل دهنده آلی ماده بین سلولی، استخوان ها ، دندان ها و مویرگ ها ضروري است و سبب فعالیت انواع آنزیم ها می گردد.

ویتامین B1 یا تیامین : به عنوان یک کو آنزیم در واکنش هاي تامین کننده انرژي (کوآنزیم در دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو آلفاکتواسیدها) شرکت می کند. همچنین ویتامین B1 در انتقال عصبی نقش مهمی دارد.

ویتامینB2 یا ریبوفلاوین : در واکنش هاي کاهنده اکسیداسیون در مسیرهاي متعدد سوخت و ساز و در تولید انرژي دخیل است.این ویتامین احتمالا در حفظ یکپارچگی گلبول هاي قرمز نیز موثر است.

ویتامین B3 نیکوتینیک اسید: با ممانعت از سنتز VLDLها باعث کاهش کلسترول سرم و تري گلیسریدها می شود که پیش ساز LDLها هستند.همچنین اسید نیکوتینیک بطور مستقیم باعث اتساع عروق محیطی می شود.

ویتامین B5 یا پانتوتنیک اسـید: نقش اسـاسـی به عنوان یک کوفاکتور براي آنزیم هاي درگیر در متابولیسم چربی ها، کربوهیدارت ها و پروتئین ها دارد.

ویتامین B6 یا پیریدوکسین: بعنوان کوفاکتور آنزیم هاي درگیر در بیش از 100واکنش شرکت میکند و بر متابولیسم پروتئین، چربی و کربوهیدرات موثر میباشد.

فولیک اسید یا ویتامین B9 : در تعدادي از واکنش هاي انتقال تک کربنه بخصوص در سنتز پورینها و پیریمیدین ها (در سنتز DNA گلایســین و متیونین) موثر است.کمبود این ویتامین منجر به اختلال در تقســیم سلولی (اثرات قابل ملاحظه در بافت در حال بازسازي سریع) می شود

ویتامین B12: براي میلین عصـب،تکثیر سلولی، خون سازي و سنتز نوکلئوپروتئین ضروري است.

ید: قسمت ضروري هورمون تیروئید، T4یا تیروکسین و T3 یا تري یدوتیروتین است.

کلسیم: نقش عمده در انتقال تکانه هاي عصبی، انقباضات میوکارد قلب، لخته شدن خون و شکل گیري دندان ها و استخوان ها و همچنین انقباضات عضلانی دارد.

منیزیم: بخشی از کمپلکس تثبیت کننده ATPاست و براي فعالیت هایی نظیر سنتز پروتئین و رشد سلول ها و ماهیچه ها همچنین عملکرد اعصـاب ضروري است. این عنصـر نقش حیاتی در تنظیم ویتامین D و هورمون پاراتیروئید (PTH) براي حفظ سـلامت استخوان ها دارد.

بیوتین یا ویتامینB7: به عنوان کو آنزیم در متابولیســــــم چربی ها ،کربوهیدرات ها و پروتئین ها دخیل است. این ویتامین حامل کربوکســیلاز است که براي گلوکونئوژنز و لیپوژنز و تولید انرژي لازم است. عملکرد بیوتین وابسـته به نقش فولیک اسید و پانتوتنیک اسید و ویتامین B12 است.

ویتامین K: ویتامین K در افراد مســتعد ابتلا به خونریزي و دریافت کنندگان پرتوهاي یونیزان براي مبارزه با سـرطان خون و دیگر سـرطان ها مفید اسـت. نقش این ویتامین در لخته شدن غیرطبیعی خون و در کمک به حفظ توده ي اسـتخوانی در پوکی اسـتخوان نشـان داده شده است.

همچنین براي بهبود فلور روده و کمک به منوراژي (قاعدگی طولانی مدت) نیز شناخته شده است
آهن: آهن یکی از ترکیبات موجود در هموگلوبین ،میوگلوبین و آنزیم هاي دیگر زیادي اسـت که در طیف وسیعی از اعمال متابولیک نقش دارند مثلا موجب انتقال و ذخیره سازي کلسـترول سرم و تري گلیسـریدها می شود که پیش ساز LDLها هسـتند.همچنین اسید نیکوتینیک بطور مستقیم باعث اتساع عروق محیطی می شود

زینک: روي در عملکرد سلولهایی که به ایمنی غیراختصاصی کمک می کنند مثل نوتروفیل ها و سلول هاي کشـنده طبیعی، موثر است. علاوه بر این روي بر عملکرد لنفوسیتهاي و توسعه ایمنی تاثیرگذار است.

مس: مس به عنوان ترکیب ضروري براي آنزیم هاي بسیاری (مثل سوپراکساید دیسموتاز و پروتئین هاي دیگر) عمل می کند. مس در شکل گیري و معدنی شدن استخوان و یکپارچگی بافت همبند سیســــتم قلبی-عروقی موثر است.مس جذب آهن را افزوده و براي ساخت و سنتز هموگلوبین ضروري است. این ماده معدنی در ساخت پیگمان ملانین و سوخت و ساز گلوکز و کلسترول نقش داشته و در سیستم اعصـاب مرکزي( CNS) براي ساخت میلین و انتقال عصـــــبی طبیعی لازم است. مس در شرایط آزمایشــــــگاهی (Invitro) اثرات پرواکسـیدانی (مضـر) دارد ولی در داخل بدن (Invivo) عملکرد آنتی اکسـیدانی (مفید) داراست. شواهدي وجود دارد که براي حفظ اثرات آنتی اکسیدانی مس در بدن میزان کافی این ماده معدنی مورد نیاز است.

منگنز: این ماده معدنی بسیاري از آنزیم ها مانند هیدروکسـیلاز ها،کینازها،دکربوکسـیلازها و ترانسـفرازها را فعال می کند. منگنز ممکن است نقشــی در تنظیم هموستازگلوکز و کلسیم داشته باشد.

سلنیوم: سلنیوم به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از آنزیم گلوتاتیون پراکســیداز و دیگر سلنوپروتئین ها عمل می کند. گلوتاتیون پراکســـیداز مانع از تولید رادیکال هاي آزاد میشود. سـلنیوم اجزا مورد نیاز براي ویتامین E را تامین می کند و برعکس.سـلنیوم تاثیرات دیگري بخصوص در ارتباط با پاسخ ایمنی و پیشگیري از سرطان دارد.

کرومیوم: این ماده عملکرد انسـولین را با تاثیر بر سوخت و ساز کربوهیدرات و متابولیسـم پروتئین و چربی مقدور می سازد.

مولیبدن: بعنوان یک کوفاکتور براي بســیاري آنزیم ها مانند آلدئید اکســیدازها، زانتین اکسیداز، دهیدروژناز، سولفیت اکسیداز عمل می کند

مقدار و نحوه مصرف
  • در بزرگسالان: روزانه یک قرص و یا طبق توصیه پزشک مصرف شود.
  • با یک لیوان آب بلعیده شود
  • از جویدن قرص پرهیز نمائید
  • بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید
موارد منع مصرف

در صورت حساسیت به هر کدام از اجزا این فرآورده از مصرف ان خودداری نمایید . از مصرف همزمان با داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین خودداری فرمائید.

عوارض دارویی

عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است.

احتیاط مصرف

با معده خالی مصرف نکنید.بیش از میزان توصیه شده مصرف نکنید.در صورت حساسیت به هر کدام از مواد موجود در فرمولاسیون از مصرف آن خودداری شود.

تداخلات دارویی

در صورت مصرف داروهای دیگر با پزشک خود مشورت کنید.

هشدار

افراد مبتلا به بیماری های کبدی و کلیوی قبل از مصرف با پزشک خود مشورت نمایند.

اطلاعات بسته بندی

۲ بلیستر ۱۵ عددی معادل ۳۰ عدد در هر بسته

شرایط نگهداری و ذخیره سازی

در دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از ۳۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، دور از ﻧﻮر و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد. دور از دﺳﺘﺮس کودکان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

کشور تولید کننده

ایران

شرکت تولید کننده

تولید شده در لابراتوار پرارین پارس
صاحب نام تجاری و   IRC : شرکت آبا دارو طب 

آرم شرکت تولید کننده

شناسه کالا

3529572820662254